NIVEDA

Преводи и легализация

Езикова школа

Консултации

Фирмата  предлага  подготовка за IELTS /дистанционно обучение/ на нашата платформа www. niveda.muk.bg.

За повече информация пишете ни на ел. поща : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

или ни потърсете на тел. 052/ 615 935

Предлагаме ви един нестандартен начин да учите английски – чрез четене на книга.

Следват два откъса от Flight of spirit - роман-пътепис за едно пътуване по Камино Франсес, автор и преводач Веселина Христова.  За да се забавлявате на четивото, трябва да имате ниво А2 по Европейската езикова рамка. Ако искате, можете да използвате речник за непознати думи. Ако не желаете да ползвате речник, можете да се досетите за значението на непознатите думи от контекста. И в двата случая четенето ще бъде полезно за вас, ще обагати речника ви по английски, а за тези от вас, които планират такова пътуване, информацията може да послужи като пътеводител.    

 Ако имате някакви проблеми с четенето, потърсете ни на телефон 052 615 935.

 Ако този начин на обучение ви изглежда интересен, обадете ни се на горепосочения телефон, за да заявите курса.

 Ние ще имаме грижата всяка седмица да ви предлагаме ново четиво, а вие можете да избирате какво да четете.

КУРС ПО ПРЕВОД

ЛЕКЦИЯ 4

ЛЕКЦИЯ 4. УСТЕН И ПИСМЕН ПРЕВОД

 

На английски съществуват различни думи за писмен и устен превод:

 1. Translate, translation, translator - когато резултатът от превода е писмен текст.
 2. Interpret, interpreter, interpretation - когато преводът е устен

При двата вида превод се използват различни техники и съответно от преводачите на устна и писмена реч се изискват различни качества и умения.

 

 1. Устен превод

 

Задачата на устния превод е да помогне на хора и общности да постигнат по-пълно познание и по-дълбоко разбиране помежду си, и което е по-важно, по-голямо уважение един към друг. Също да стигнат до споразумение, ако желаят.

Познаването на езика е предпоставка, но сама по себе си, тя не прави преводача. Владеенето на езика е само инструмент, който трябва да се овладее и да се използва по определен начин.

Основните качества на преводача на устна реч не са толкова редки, но тяхната комбинация е твърде необикновена :

А/ способност за пасивно възприемане - преводачът трябва да приема всичко без лична реакция;

Б/ Бърз ум и услужлива памет, който да ни поднася остроумни отговори на време;

В/ Добра памет за да съхранява голям обем информация и да я доставя, когато е необходимо и да може да задържа за много кратък период, рядко за повече от час, една пълна картина, подробно и точно, доколкото е възможно, за това което е казано, след което за преводача е по-добре да изчисти съзнанието си от това, което е запомнил.

Преводачите на устна реч нямат много време за мислене. Те нямат време да се консултират и трябва да преминават веднага и възможно най-точно към това, което говорителят иска да предаде. За сметка на това, преводачът може да изразява нюанси, като променя тона на гласа си, може да парафразира, когато не може да намери точната дума, може да повтаря, да променя или да добавя към това, което току-що е казал, ако прецени, че не е разбран правилно.

Задълбоченото познаване на езика, от който преводачът превежда е задължително изискване. Майсторството в превода предполага пълно лексическо и граматическо познаване на езика. Преводачът трябва да бъде в настроение, да е запознат с традициите, сведущ по развитието на езика. Той трябва да познава неговата литература, и творбите, които са оказали влияние върху неговото развитие, да познава изтъкнатите имена на историята на народа. Възможно пълно да познава културата на страната, от която говорителят е повикан.

 

Както журналиста, дипломата и политика, преводачът трябва да може да говори по всяко време и на всяка тема, но той не може да избира кога да говори.

 

Съществуват два вида устен превод:

 1. Консекутивен /последователен/ превод

При този вид преводачът изсушва част от текста и след това го превежда. При този вид превод той може да задава въпроси за пълно изясняване на смисъла. Такива преводи се налагат при водене на преговори, нотариални сделки, при придружаване на гости, туристи, групи, официални срещи, телефонни разговори, и т.н.

При официални срещи, както и при подписване на договори и нотариални сделки е възможно текстът да бъде написан предварително и преводачът да се запознае с него, което улеснява превода.

В по-специални случаи, като работни срещи, семинари и т.н. е необходимо преводачът да бъде запознат с материята и терминологията. Така се избягват груби смислови грешки и преводът се извършва с по-голяма лекота и без напрежение. В известен смисъл преводачът ръководи срещата. Затова от него се изисква компетентност и дипломатичност. В тези случаи той проявява своя професионализъм.

 

Синхронен /симултантен/ превод

При този превод преводачът извършва превода едновременно с четенето на текста. Този вид превод е популярен за големи конференции, когато преводачът превежда от кабинка. При такъв превод е редно преводачите да се сменят на 15 минути, тъй като напрежението е голямо, дори когато преводачите са предварително запознати с докладите.

В двата случая преводачът е добре да знае темата по която ще превежда и ако е възможно да се запознае с материалите по срещата, което ще му даде възможност да навлезе в терминологията.

Много приятен синхронен превод се получава по време на обучение, когато преводачът е запознат с материята предварително. В тези случаи той точно предугажда мисълта на лектора и я приспособява към своето мислене – получава се синхронно мислене между двамата.

 

 1. Писмен превод

Качествата, които се изискват от преводача на писмена реч са твърде различни от тези, които се изискват от преводача на устна реч.

 Преводачът на писмен текст може или трябва да търси на спокойствие точния термин и да се стреми да се изразява възможно най-добре граматически и със съответния стил. Той може да препише един параграф няколко пъти и да го подобрява всеки път,  може да се консултира с речници и справочни книги и да търси помощ и съвет от специалисти.

 

Писмения превод зависи от жанра на превежданото произведение. Три са основните вида:

- обществено-политически

- художествен

- научно-технически

 

Независимо от жанра, преводачът поема три отговорности:

- пред автора - той трябва да разбере какво иска да каже автора и да го предаде с езиковите средства на своя език така, че да не пострада съдържанието и формата на произведението, т.е да направи адекватен превод;

- пред читателя - преводът не е точно копие на оригинала - това е преизразяване на точния текст, чиято точност трябва непременно да се запази, но текстът трябва да бъде разбираем за читателя;

- пред българския език /или езика на който превеждаме/ - преводачът трябва отлично да познава граматиката на двата езика и да избягва буквализма. Всеки език носи културните наслоения на народа, който го е създал. В този смисъл няма абсолютно покритие на частите на речта между които и да са два езика. Преводачът е длъжен да се съобразява с културните особености и начин на мислене на създателите на езика както на оригинала, така и на превода.

 

Всеки жанр има свои особености и изисквания към превода. Общите изисквания при писмен превод са:

 1. Преводът трябва да се извършва с чувство за отговорност
 2. Преводачът не трябва да приема такова тълкуване на текста, с което не е съгласен.
 3. Преводът трябва да бъде верен на текста и точно да пресъздава съдържанието и формата на оригинала.
 4. Преводът не може да бъде буквален - той не изключва нужното доизясняване при необходимост
 5. Преводачът трябва добре да познава двата езика - този от който превежда и този на който превежда
 6. Преводачът е длъжен да зачита интересите на лицето, за което превежда

 

Специални изисквания към писмения превод :

 1. При превод на художествен текст:
 2. Прагматична адаптация на текста от оригинала на езика на превода
 3. Естетичен подход - преводачът трябва да разполага с богат лексически запас и богата творческа мисъл
 4. Ритъм на прозата в художествения текст - преводачът на художествена литература е в най-голяма степен творец
 5. При превод на художествена литература в най-силна степен се следва литературоведското направление на превода
 6. Изискванията за оформяне на превод на художествено произведение са споменати в лекция 2 и са описани в БДС ISO 2384
 7. При превод на научно-технически текст:

Научно-техническата литература /НТЛ/ обединява различна по рода си литература, както по форма, така и по съдържание:

 • монографии /научно изследване/
 • учебници
 • статии
 • технически описания
 • справочници
 • инструкции за експлоатация
 • патенти
 • стандарти
 • брошури и листовки
 • други

 

В НТЛ материалът се излага кратко, точно и логично, но достатъчно пълно и доказателствено. Това намира отражение в използваната лексика и граматика. От тази гледна точка  всички НТ материали имат много общо.

 

Лексически особености

Лексиката на НТЛ се състои от общо употребявани думи и от множество специални термини.

А. Общо употребявани думи:

 1. Думи известни от началния курс:

Work / работать, know / знать, place /место, new /новь׀й, etc.

 1. Основен лексически запас, който се усвоява в процеса на обучението - около 2000 -2500 думи, които позволяват достатъчна скорост на превода. Тази част можем да разделим на няколко групи:
 • думи, употребявани в НТЛ със значения, различни от общоизвестните от началния курс на обучение:

offer / оказь׀вать

attack / приступить к решению (задачи)

happen / оказь׀ваться

state /состояние, положение

point /проблема

Особено внимание трябва да се обърне на многозначните думи. Трудността идва от това, че на преводача му се струва, че добре познава думата.

Към тази група се отнасят и някои служебни думи като:

Therefore / следовательно

Provided /при условии, что

However / одноко; тем не менее, и др.

For / для (предлог), так как (союз)

 • думи, които в началния етап на обучение не се изучават:

regard / рассмотривать

design /коструировать

assume / предпологать

average / в среднем равняться

standpoint / точка зрения

available /имеющийся

 • думи и словосъчетания обезпечаващи логическа връзка между отделните части на текста:

to begin with / прежде всего

furthermore / кроме того, более того

alternatively / и на оборот

summing up / говоря в кратце

 • думи и словосъчетания служещи за изразяване отношението на автора към излаганите факти или за уточняване на фактите:

in a sense / в известном смь׀сле

strictly speaking / строго говоря

at most / в лучшем случае

 • фразеологични словосъчетания - те са много, но от тях примерно 200 се оказват най-разпространени. Обикновено те са повече или по-малко неутрални към текста. Te имат важна роля в изреченията и трябва да се разбират.

to be under way / осуществляться, (проводится) в данное время

to bring into action / начинать действовать

to take advantage / използьзвовать

 

Б. Термини - думи и словосъчетания - приети за изразяване на специални понятия в една или друга област на науката.

                   Guidance / наведение

combustion chamber / камера сгорания

force of gravity / сила тяжести

air-to-ground missile / ракета класса ”воздух - земля

 

         За превод на термините особено значение има познаването на процесите и явленията, за които става дума и тяхното съответствие в българската терминология. Ако специалистът добре знае българската терминология, то той срещайки непозната дума в текста на оригинала, много случаи ще може да се досети за значението на термина без да прибягва до речника.

          Най-голяма трудност представляват термини състоящи се от група думи. Такива термини се наричат сложни:

                   Liquid-propellant power plant - първо превеждаме power plant / силовая установка, след което propellant / гориво и накрая liquid / жидкость, жидкий.

         Термините също в много случаи са многозначни: stage - 1. Фаза, стадия; 2. Каскад; 3. Ступень (ракеть׀

         Изборът зависи от познаването на текста.

         Съществуват специализирани речници от различни области на техниката, които са ценен помощник на преводача при изготвяне на адекватен превод.

 

Граматически особености на НТЛ:

         Обикновено текстовете изобилстват от сложни изречения с разгърната структура и много съчинителни и подчинителни връзки. При техния превод трябва да се разбира граматическата им структура, както и добре да се познава употребата на предлози, съюзи, и т.н.

         - Страдателен залог

         - Дълги словосъчетания

         - причастия, герундий, инфинитив - употребата на тези форми са източници на груби грешки

         - умение да се установи смисловата връзка между отделните думи

Пример:     Thermoelectric generators with power ratings from a few watts to 5 kilowatts have been developed and generators with ratings of hundreds of thousands of kilowatts are being considered.

Разработени са били термоелектрически генератори с номинална мощност от няколко вата до 5 киловата и понастоящем се разглежда въпроса за създаване на генератори с номинална мощност стотици хиляди киловата.

 

         НТТ представлява описание на процеси или факти. Когато имаме работа с прости по структура и лексика изречения, ние не бихме се затруднили в превода. За НТЛ обаче са характерни сложни по структура и големи по обем изречения. Ако превеждаме в порядъка на думите в изречението, това ще изопачи смисъла, самия процес на превода протича бавно и мъчително, с постоянно ровене в речника.

        

Какви навици трябва да придобием, за да се справяме успешно с превод на НТЛ?

         А. Граматически навици

         При четене и превод на чуждоезиков текст е необходимо да знаем, че именно граматиката се явява едно от основните средства, което може правилно да бъде разбрано и следователно преведено в един или друг текст. Необходимите граматически навици се изработват при изучаване на  граматиката под определен практически ъгъл по отношение на превод на НТЛ. Изучавайки граматиката по избирателен начин, ние запомняме значенията на определени граматически форми или конструкции, които са характерни за НТЛ.

 

Пример 1: The discovery of the third fundamental particle solved this problem.

         Откритието на третата фундаментална частица реши този проблем.

 

Пример 2: The method of propelling incendiaries is assumed to have been discovered by the Chinese.

         Предполага се, че метода на движение на запалителните вещества е бил открит от китайците.

 

         Б. Лексически навици

         За да се разбере правилно и преведе правилно научно-технически текст, е необходимо да се усвои значително количество думи, които често се употребяват в НТЛ. Много думи имат няколко различни значения, поради което възниква въпроса коя да изберем в конкретния случай. Понякога позната иначе дума се среща с непознато значение. Това се обуславя от бързото развитие на техниката. Опитния преводач няма да прибягва до речника за всяка непозната дума. Той интуитивно усеща кога речникът може да му бъде наистина от полза. Това са така наречените лексически навици.

Механическото прибягване до речника често води до изкривяване на смисъла на превеждания текст и даже до груби грешки

.

Например: appear - появявам се

         The device appears to differ from the old ones.

         Оказва се, че устройството се различава от предишните.

 

С течение на времето се изработва навика да се избира нужното значение думата.

Ако думата има няколко значения, избора на необходимото значение обикновено зависи от общия смисъл или от контекста на изречението. Това разбира се не предполага това да се отнася в еднаква степен за всички думи, които са в изречението.

 

Известно е, че в изреченията смисловата връзка между отделните части на речта не е еднаква.

Например: Връзката между подлога и сказуемото или между сказуемото и допълнението е много тясна, между сказуемото и обстоятелственото пояснение тя е по слаба, връзката между подлога и допълнението се осъществява само от сказуемото.

 

Навикът да определяме смисъла на превежданите думи като се отчита значението на другите думи и навика да се превеждат словосъчетания в определена последователност, способстват за развитие на езиковата догадка.

 

Редактиране на текст

При писмен превод  на НТЛ, освен граматичеки и лексически задачи, често ни се налага да решаваме и стилистически задачи - изреченията трябва да са съставени така, че думите да са разположени в правилен порядък, така че правилно да предават смисъла на английското изречение, но то трябва да съответства на българските норми.

Винаги възниква възможност да се нанесат някакви редакционни поправки в превода:

- да се замени една дума с друга

- да се добави дума

- да се премахне дума

Превод на текста

                Когато не познаваме достатъчно добре материята, се стремим  да превеждаме отделните думи в реда в който се срещат в текста. Познатите думи се превеждат със значението, което се знае, а за непознатите думи се използва речник и често се взема първото значение на думата.

         Ето защо основно изискване при превод на НТЛ е добре да се познава материята, въпреки че някои опитни преводачи така добре успяват да предадат същността, че след това на специалиста, за който е предназначен превода остава само да постави точния термин. Освен отлично познаване на езика, в този случай се изисква от преводача висока култура, техническа мисъл и въображение.

         При недостатъчно добре познаване на материала се налага двойния превод: при първия превод, който преводачът прави за себе си, той трябва да разбере какво иска да каже авторът с езиковите средства на своя език - това е буквален превод; при втория превод преводачът обмисля как да предаде мисълта на автора и я редактира със средствата на езика на който превежда.

         Когато преводачът срещне термин, който е нов за езика на който превежда, добре е след превода да постави термина както е в езика на оригинала. Така се появяват нови термини.

         Бързото развитие на техниката изисква техническа грамотност и въображение от страна на преводача на научно-техническа литература.             

 1. При превод на обществено-политически текст

         Този жанр изисква богат лексически запас, опит, богата култура и добро познаване на материята, обект на превода, познаване на терминологията, формалната страна на подреждането, изискванията на протокола, нормативните предписания.

 

 

Предлагаме ви Полет на духа - един роман-пътепис по дневника на авторката, изминала известния на много българи поклоннически път Камино Франсез в Испания по стъпките на Свети Якоб, покровител на Испания. Можете да следите продължението на романа всяка седмица. Текстът е на български и на английски език. 

 

ПОЛЕТ НА ДУХА

Продължение

Lesson 2:

THE IDEA

Travelling to the future or travelling to the past?  The contrast is as bright as the motives of both women for undertaking the trip that might seem crazy for many people.

They are quite different in outer appearance, way of living, perception and actions.

It was Iva’s idea, taken from a book of Sherly McLain.  Iva is a master of sports in eurythmics and a ballet dancer, who has been chasing tenaciously her childish dream and almost achieved it, but for unexplainable reasons she has made a turn and devoted herself to mathematics and technique. Then, landing in a new surroundings, she is fascinated by nature and its beauty.  Her interest to nature has become stronger in time.

The idea to make a trip along Camino Santiago de Compostella seems to be interesting to Angela and she is ready to accept it in her heart, but she needs some time to accept it as she rarely undertakes anything spontaneously.  Her impulse comes with “The diary of a magician” by Paulu Quelyu, when she understands that the day of the celebration of Santiago is on the day of her birthday. It is an official holiday for Spain as St Jacob is the protector of the country.  Why not to have her thirty-third birthday in the cathedral of Santiago de Compostella?

Once made up her mind, Angie rarely gives up implementing it.  Now the task is to take Iva out of the world of her dreams and to make the first step. It is not difficult.  Iva’s boyfriend, Yavor, is a fine and tolerant person, who never restricts her. If there are any limits, they are inside Iva herself.  It is more difficult to convince Yavor to come with them in Madrid.  The project envisages one week stay in Madrid. Tickets are bought. Now they should provide the outfit.

 

Lesson 3:

AT FIRST IT WAS MADRID

Kiril, a friend of Iva from childhood, is expecting them at the airport of Barahas. Come flying from Canada to meet Yavor and Iva, he saves them a lot of wandering. They easily find the hotel and after a short rest, set out walking round Madrid. Angie is irritated with their constant looking in the map. Iva has made the route in advance, however Angie is quite impatient and would rather ask and go ahead without stopping. Maybe Iva is in the most unenviable position because she has to balance amongst the three of them. Yavor and Kiril are quite different. Their intelligence is what unites them. Kiril is a combinatorial and strong young man, who has succeeded to settle himself in an arranged and rich country. He quickly finds a satisfying variant and they land themselves at Plaza Orient in front of the Royal Palace. However, they cannot enter there as Spain is preparing for the coronation of King Philip. The garden is excellent for recreation. They enjoy the statues of all Spanish kings, acquiring knowledge about the history of the country.

***

Madrid is a cosmopolitan city with a lot of young people from all over the world, but also with many homeless people. Places for catering are in abundance. They have dinner near the hotel in an open-air restaurant. Just opposite them, a tramp ensconces himself. He makes a bed, spreads a sheet, covers himself with a quilt and without being bothered by the noise and the lights of the night life, falls asleep. Only Angie is impressed with it. Her friends are more impressed by a dead body which they saw at a corner while walking in the afternoon.  It was wrapped with golden folio and some people were waiting next to it, expecting somebody to take it away.  Then Iva shared quietly with Angela that the view upsets Yavor, who has lost his brother three yeas ago.  Angela also lost her sister in a nonsensical accident before less than two years ago, and Iva’s mother has recently rested.

“How differently people accept death”, Angie thinks.

Yavor’s parents are medical doctors and death is for him a physiological act, respectively to lose a close person is irretrievable.  Angie absolutely accepts the physical law that in nature nothing loses itself, only modifies. She believes that her sister has moved in a better world. She has lost her father earlier, but he strangely appears in her dreams and when it happens, always something beautiful follows after that. Iva is still suffering by the thought that she has not made everything about her mother and neither Yavor, nor Angela manage to convince her in the opposite. It is really difficult to convince Iva in anything.  She has got her opinion and always refers to her experience.

"Tomorrow we are in Prado all day long", Iva’s voice interrupts the sequence of these thoughts.

Iva has made the programme in Bulgaria and everybody agrees without objection. Tired and hungry, but excited by the way and walking round Madrid, they stay until late in the night in the restaurant near the hotel.  They all like the Spanish cuisine.

  Урок 4:

ПРАДО

Закусват в хотела и тръгват по Гран Виа, Кайе Алкала, Плаза де Кибела, Пасео дел Прадо – маршрутът е проучен още предния ден.

Нареждат се на опашка на входа на музея, но въпреки проверката за сигурност, бързо се оказват във фоайето на музея. Ангела взема два плана на сградата от информационното бюро – на английски за себе си и на руски за приятелката си. Взема за  себе си и един гид на английски. Ива няма нужда от това. Нейния гид е таблетът, който Кирил ѝ подари. Ангела почти я ревнува от този таблет – Ива е така обсебена от него.

Преминават в централната част – издължена зала с много странични галерии. Фондът на музея е толкова голям, че Ангела скоро се изморява да следва Ива и момчетата, които спират и коментират всяка картина. Влиза в една от страничните галерии. Със слушалки и код са обозначени картините, за които може да намери информация в гида. Все пак не изпуска приятелите си от око и от време на време се присъединява към тях, защото техните дискусии са също интересни. Особено я  впечатляват Рубенс, Веласкес и Ел Греко. Най-много се задържа пред картините на Ел Греко. След обед се натъква на момчетата – уморени от изкуство, те са седнали на една пейка на най-горния етаж.

- Как сте?

- Ами малко много ни дойде - въздиша Явор.

- И аз се изморих. Ще тръгваме ли? – пита ги Анджи.

- Ако каже шефът.

Ива обаче е неуморна. С нея продължават да търсят пропуснати шедьоври. Съхранила колекции на испанските монарси, експозицията на Прадо е наистина уникална.

Похапват в барчето на музея и се отправят към градината, която не ги впечатлява особено.

***

Още влизайки в стаята на хотела, Ива избухва:

- Ти защо постоянно ми крещиш!

- Аз ли? – Ангела е слисана.

- Постоянно бързаш, постоянно си недоволна.

- Май нещо грешиш. Не усещаш ли, че в момента ти крещиш?

- Защото ти ме изнервяш. Аз искам да се забавлявам, искам да се отпусна, а ти ме напрягаш.

- Господи, Ива, ти и с майка си ли така се държеше?

- Ами да! Ти ми напомняш за майка ми с твоите страхове.

- Какви страхове? От къде го измисли? Ти пък ми напомняш за сестра ми, която вечно ме обвиняваше за нещо.

- Ако така ще се караме и бързаме, по-добре да не ходим на Камино! По-добре да се връщаме.

- Почакай малко. Струва ми се, че ти се страхуваш от Камино и се мъчиш да прехвърлиш този страх и на мен. Има нещо, което те прави несигурна. Аз обаче с теб или без теб ще тръгна. Всъщност аз също се страхувам, но не толкова от пътя, колкото от това как ще се разбираме по време на съвместното ни пътуване. От една година живея сама и компромисите не са най-силната ми страна. Освен това съм наясно, че ние с теб сме много различни. Все пак нека си зададем въпроса защо никоя от нас не тръгна с някой друг. Общото между нас е, че и двете обичаме приключенията и имаме добра подготовка за пътя, макар че според мен ти си физически по-силната.

- И аз от това се страхувам – как ще се изтърпим цял месец.

- Не се страхувай. Това е път, който всеки трябва да извърви сам. Ние няма да вървим хванати за ръка. Важното е да сме наясно къде трябва да спрем, да се изчакваме и да решаваме заедно на къде да продължим.

Това сякаш успокоява Ива и тя скоро заспива. Ангела обаче дълго се върти в леглото. Не може да разбере защо на нейната толерантност се отговаря враждебно. Дали това е желанието на Ива на всяка цена да ръководи, или тя просто се страхува да не бъде изоставена. При нея има желание всичко да бъде максимално ясно и това ги вкарва в ненужни обяснения. Но Анджи гузно си спомня, че беше споделила пред общи приятели, че най-добре е по пътя всяка да върви сама. За Анджи това не е проблем – английски се говори навсякъде. Ива обаче не говори езика и вероятно тази нейна неувереност идва от това, че не е сигурна в приятелката си. Но Анджи взема решение, каквото и да става, да тръгне по Пътя.