NIVEDA

Преводи и легализация

Езикова школа

Консултации

Програма на курса за преводачи
 1. Лекция 1. Теория на превода

 2. Лекция 2. Международни норми

 3. Лекция 3. Национални норми и международни спогодби

 4. Лекция 4. Устен и писмен превод

 5. Лекция 5. Ползване на речник. Реалии - Непреводимото в превода. Преводачът - посредник и творец

  

Семинарни упражнения

 1. Превод на документи

 2. Превод на икономически и правен текст

 3. Превод на технически текст

 4. Превод на медицински текст

 5. Превод на художествена литература

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПОСЕЩАВАТ КУРСА ПО ПРЕВОД

Хората, които искат да посещават курса по превод трябва да отговарят на поне едно от следните условия:

 • да са завършили езикова гимназия или да имат диплома, която се приравнява към тази на езикова гимназия;

 • да са завършили филология или лингвистика;


Други молби няма да се разглеждат, освен ако няма доказателство за висока езикова компетентност.

 

ОЦЕНЯВАНЕ

Участниците в курса ще получат отделна оценка за всеки вид превод: превод на документи (актове за раждане, дипломи, нотариални актове), превод на икономически и правн текст, превод на технически текст, превод на медицински текст, превод на художествена литература.

Показалите високи резултати може да получат покана от ЕТ НИВЕДА® за съвместна работа.

 

ЦЕНА

Цената на курса по превод е 250  лв. за общо 10 учебни часа и издаване на сертификат

или  80 лв.  само за теоретичната част.
 

Запознайте се с лекция 1:

ЛЕКЦИЯ 1. ТЕОРИЯ НА ПРЕВОДА

ПРОФЕСИЯТА НА ПРЕВОДАЧА Е МНОГО СТАРА и възниква когато се появяват първите контакти между човешките общности, говорещи на различни езици. Това е една от най-прекрасните професии, тъй като нейната цел е да обединява хората и да им помага да установяват по-близък контакт  по между си. С отстраняване на езиковата бариера, която ги разделя, преводачът директно въвежда хората в мислите на другите и така изпълнява ролята на посредник, който им помага да постигнат интелектуално единство.

 1. Какво представлява превода?

Думата "превод" означава "пренасяне". В смисъл на езиков "превод" това е пренасяне на текст. Всеки език е носител на културата, особеностите и начина на мислене на нацията. Пренасяйки текста от една среда в друга, преводачът се съобразява с тези особености.

 Преводът е дейност, която изразява на друг език съдържанието и формата на една информация, изразена или написана на какъв да е език.

Пренасянето на един текст в една чужда действителност със средствата на чуждия език не е прост механически процес. Възприемането на един текст в чужда среда се подчинява на свои закони и представлява не просто замяна на дума с дума, а преизразяване на оригинала. При това преизразяване трябва да се вземат предвид всички особености на оригинала - идейно-емоционални, лексически, терминологични, стилово-интонационни и др. и да се предадат на езика на превода, като при това се държи сметка за възприемането му от страна на крайния потребител. Това предполага не само отлично познаване на двата езика, но и познаване на народопсихологията на двата езика - този от който превеждаме и този на който превеждаме.  С други думи преводът е пренасяне на текст от една културна среда в друга културна среда. Той е плод на взаимодействието между две култури - културата на страната на оригинала и културата на страната на превода.

При дефиниране на превода трябва да се вземат предвид различните му жанрове. Всеки жанр има свои особености и изисквания за пълноценност.

 

Следва т. 2:  Кратка история на превода

С нея ще ви запознаем в рамките на курса..

 


Warning: modChrome_artblock(): Argument #2 ($params) must be passed by reference, value given in /home/muk/nivedainfo_j3/templates/niveda_v04/html/modules.php on line 36

Warning: modChrome_artblock(): Argument #3 ($attribs) must be passed by reference, value given in /home/muk/nivedainfo_j3/templates/niveda_v04/html/modules.php on line 36